Unimoda.cz na Firmy.cz

GLAMI TOP Hodnocení obchodu na Zboží.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost UNIMODA s.r.o., IČ 26816814, DIČ CZ26816814, se sídlem Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 26624 jako prodávající (dále jen „Unimoda“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 


Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Unimodou nebo s ní jinak jedná.
 


Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 


Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Unimody, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Unimody nebo smluvních partnerů Unimody, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 


Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží.
 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Unimoda sděluje, že


a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Unimoda si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),


b) Unimoda neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

c) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Unimodou uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru je náklad 0,- Kč;


d) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na níže uvedenou adresu Unimody,

e) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží,

f) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Unimody,

g) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u orgánu dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Unimodou tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Unimody, ať už přímo po telefonu nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Unimodou, za případné chyby při přenosu dat Unimoda nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Unimoda neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.
 


Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Unimody. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.
 


Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 


Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 


Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 


Kupní smlouvou se Unimoda zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Unimodě kupní cenu.
 


Unimoda si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 


Unimoda Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 


Unimoda splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 


Má-li Unimoda věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Unimoda odevzdá Kupujícímu (spotřebiteli) až, jakmile mu věc předá dopravce.
 


Dodá-li Unimoda větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítne.
 


Unimoda odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 


Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Unimoda věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Unimoda věc pro přepravu.
 


Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 


Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Unimoda způsobila porušením své povinnosti
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 


Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Unimoda umožnila nakládat.
 


Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Unimoda škodu způsobila porušením své povinnosti.
 


Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 


Odpovědnost Unimody

Unimoda odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Unimoda odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,


a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Unimoda popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Unimoda uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,


c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a


d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí, to se však netýká:


a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,


b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,


c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo


d) vyplývá-li to z povahy věci.
 


Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 


Má-li věc vadu, z níž je Unimoda zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 


Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo


a) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo


b) odstoupit od smlouvy.
 


Kupující sdělí Unimodě, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Unimody. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 


Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 


Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Unimoda dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. 

Neodstraní-li Unimoda vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Unimoda. 
 


Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do jednoho roku po odevzdání věci.
 


Zárukou za jakost se Unimoda zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.

Odstoupit lze pouze korespondenčně, a to na adrese UNIMODA s.r.o., Čechyně 188, Rousínov 683 01

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Unimodě bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Unimody obdržel, a to na své náklady.
 


Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 


Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro zrychlení vyřízení odstoupené zboží doručit na adresu Unimody spolu s přiloženým číselným štítkem, který je součástí každého kusu zboží a fakturou, kterou obdržíte v balíku.
 Peníze Vám budou bez prodlení vráceny. Pro uskutečnění převodu je potřeba otevřít stránky Unimoda.cz, po přihlášení kliknout na "Můj účet", následovně kliknout na "Vybrat peníze" a tam zadat svoje číslo bankovního účtu a kód banky.  


Spotřebitel odpovídá Unimodě pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Unimoda bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky vyjma nákladů na dodání (spotřebitel má totiž právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 


V případě, že má spotřebitel plnou registraci (jméno, příjmení, adresa a kontaktní email) Unimoda mu vrátí přijaté peněžení prostředky vyjma nákladů na dodání prostřednictvím speciálních dárkových poukazů (Kreditu), které lze využít na úhradu případných dalších nákupů..
 


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Unimoda však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Unimodě odeslal.
 


Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Unimodou a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Unimoda právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 


Odstoupení v ostatních případech


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,


a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,


b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,


c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo


d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Unimodě, co ještě vrátit může, a dá Unimodě náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 


Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu UNIMODA s.r.o., IČ 26816814, Čechyně 188, Rousínov 683 01. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím výše uvedenými způsoby včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům).
 Unimoda může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Unimoda pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody Unimoda: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
 Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.


Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

prostřednictvím elektronického obchodu Unimody (dále jen „e-shop“);

elektronickou poštou na adrese eshop@unimoda.cz;

telefonicky

Unimoda doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na Unimoda. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

IX. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:a. platba předem bankovním převodem,


b. platba přes internetové rozhraní banky,


c. platba prostřednictvím systémů PayU a PayPal,


d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Unimody, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že po uzavření kupní smlouvy (objednání zboží) musí být platba na bankovní účet Unimody připsána nejpozději 5. den. Pokud se takto nestane, pak je kupní smlouva považována za zrušenou. Toto se nevztahuje na způsob úhrady DOBÍRKOU.

X. Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou - ČR: 
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.


Ceny dopravy naleznete na webové stránce www.unimoda.cz.
 


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 


Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@unimoda.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Unimodě. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Unimodě možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zaplacené zboží je automaticky odesíláno po připsání platby za objednávku na účet Unimody. 

Unimoda umožňuje kupujícím po zaplacení pozdržet odeslání objednávek. V takovém případě musí kupující požádat o odeslání objednávky Unimodu do 14-ti dnů od zaplacení. Pokud se tak nestane, pak je kupní smlouva považována za zrušenou a kupujícímu bude uhrazená částka vrácena formou kreditu na jeho účet vedený u Unimody.

Jedna zásilka může obsahovat maximálně 50 kusů zboží za cenu jednoho dopravného.

XI. Slevové kupony a vouchery

a. Provozovatel poskytuje různé druhy slev na nabízené zboží také formou slevových kuponů a voucherů, které nejčastěji obsahují slevové kódy.

b. Slevové kódy není možné uplatňovat opakovaně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

c. Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.

d. V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy, slevového kupónu nebo voucheru, má provozovatel právo takové uplatnění slevy nebo slevového kupónu nebo voucheru odmítnout. V takovém případě je uživatel informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel slevy či slevového kupónu nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

XII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Unimody a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 4. 3. 2015 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Unimody nebo elektronicky na www.unimoda.cz.